About us

Misja szkoły i model absolwenta 

Szkoła opracowała Misję Szkoły i Model Absolwenta. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów szkoły. 

Misja Szkoły

Działamy po to, aby: Nasi uczniowie: 
1. umieli rozwijać własne zainteresowania przez samokształcenie, korzystanie z bibliotek, z Internetu i innych źródeł informacji, 
2. potrafili praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności, 
3. umieli samodzielnie i twórczo myśleć, wyrażać własne opinie i odczucia oraz dokonywać samooceny, 
4. mieli świadomość posiadanej wiedzy, umiejętności i własnych predyspozycji, 
5. potrafili prawidłowo komunikować się, wyrażać własne stanowisko szanując poglądy i dążenia innych ludzi, 
6. przejawiali gotowość do pomagania innym, szacunek dla drugiego człowieka oraz umacniali w sobie poczucie własnej godności, 
7. kierowali się w codziennym życiu zasadami etyczno-moralnymi, 
8. wzmacniali uczucia patriotyczne poprzez szacunek do tradycji i własnego języka, 
9. wykształcili w sobie szacunek dla osiągnięć własnego narodu, jego wkładu w rozwój Europy, 
10. świadomie i aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym i społecznym miejscowości i regionu, 
11. efektywnie posługiwali się technologią informacyjną, 
12. posiadali praktyczną umiejętność posługiwania się językiem obcym na odpowiednim poziomie edukacyjnym. 

Nasi rodzice: 

1. czuli się współodpowiedzialni za działania podejmowane przez szkołę, 
2. mieli świadomość współuczestniczenia w kształtowaniu osobowości dziecka, 
3. otrzymywali pełną informację o postępach w nauce, zachowaniu swoich dzieci i osiągnięciach szkoły, 
4. byli zadowoleni z efektów pracy szkoły. 

Nasi nauczyciele: 

1. realizowali zasady edukacji ku przyszłości i jakości życia, 
2. promowali pozytywne wzorce zachowań i wzmacniali prawidłowe relacje interpersonalne, 
3. ściśle współpracowali ze sobą i byli usatysfakcjonowani z wyników swej pracy z uczniami, 
4. podnosili swoje kwalifikacje i uzyskiwali kolejne stopnie awansu zawodowego, 
5. byli usatysfakcjonowani z wyników swojej pracy i współdziałania z uczniami. 

Nasza szkoła: 

1. była miejscem wzajemnego szacunku, zaufania i bezpieczeństwa, 
2. zapewniała wszechstronny rozwój osobowy, 
3. była dobrze postrzegana w środowisku i cieszyła się zainteresowaniem uczniów i rodziców, 
4. rozwijała społecznie, uczyła wrażliwości i pracy na rzecz innych ludzi, 
5. propagowała postawy solidarności społecznej i przygotowywała do życia w zjednoczonej Europie, 
6. kształtowała pozytywny stosunek do zabawy, pracy i wypoczynku. 

Model absolwenta: 

1. Jest człowiekiem świadomym i odpowiedzialnym, który potrafi zaplanować własną przyszłość. 
2. Potrafi dokonywać właściwych wyborów życiowych, kierując się wartościami moralno-etycznymi. 
3. Potrafi zaistnieć w warunkach nowej rzeczywistości w Europie i świecie XXI wieku. 
4. Zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające samorealizację i dalsze kształcenie. 
5. Umiejętnie posługuje się technologią informacyjną ułatwiającą korzystanie z różnych źródeł wiedzy. 
6. Jest otwarty na innych i potrafi współdziałać w rozwiązywaniu problemów. 
7. Umie zaprezentować własny punkt widzenia i uwzględnia poglądy innych ludzi. 
8. Interesuje się rozwojem kraju, jest przygotowany do życia w demokratycznym państwie. 
9. Ma poczucie tożsamości narodowej, zna historię swego kraju i pielęgnuje rodzime tradycje.
Szukaj