fundusze_europejskie.jpg
urzad_marszalkowski.jpg
ueefs_l-mono-2.jpg

Żuławska Akademia EduTikacji

W naszej szkole rozpoczął się projekt „Żuławska Akademia EduTIKacji” w ramach działania 3.2. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wkład Funduszy Europejskich:

Wysokość dofinansowania wynosi 2 560 048,15 zł, co stanowi 95% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wartość projektu:


Całkowita wartość projektu wynosi 2 694 787,53 zł.

Okres realizacji projektu:

Planowany termin realizacji projektu od 1 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2018 roku.

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w Zespole Szkół nr 1, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. ​Wsparcie kierowane jest do 755 uczestników projektu z czego docelowo do 688 uczniów i 67 nauczycieli.
Projekt dotyczy przeprowadzenia działań ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych beneficjentów tzn. zajęć pozalekcyjnych, warsztatów prowadzonych w formie eksperymentu, wyjazdów warsztatowo studyjnych do Trójmiasta, prowadzenia doradztwa zawodowego i wiele innych. ​Ponadto przewidziany jest zakup wyposażenia pracowni : fizycznej, biologicznej, chemicznej i oprogramowania do tych jak i pozostałych zajęć. ​Prowadzone będą również zajęcia z psychologiem i pedagogiem, jak również zajęcia wyrównawczo kompensacyjne z kilku przedmiotów. ​Projekt ma także wspierać doskonalenie zawodowe nauczycieli, pedagogów i psychologów w celu uzupełnienia ich kompetencji niezbędnych do realizacji powyższych celów.

Nasze zajęcia

Matematyka

Chemia

Planowane efekty:

Dzięki urozmaiconym zajęciom pozalekcyjnym uczniowie szkół uczestniczących w projekcie poprawią swoją wiedzę i zdolności. Uczniowie mający specjalne potrzeby edukacyjne będą pod opieką psychologa, pedagoga oraz będą uczestniczyć w zajęciach wyrównawczo - kompetencyjnych co również wpłynie na poprawę wyników nauczania tj. jakości edukacji ogólnej.
Dzięki projektowi nastąpi poprawa wyników egzaminów zewnętrznych.